ORGANIZIMI I NDIHMËS JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI

Në Kreun II tё Ligjit nr. 111/2017, rregullohet mënyra e administrimit të shërbimit të ndihmës juridike falas. Në këtë Kre përcaktohen institucionet përgjegjëse për administrimin e ndihmës juridike, siç janë gjykatat, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë, si dhe detyrat e tyre përkatëse.

Gjykata shqyrton kërkesat për ndihmë juridike falas e cila përfshin ndihmën juridike dytësore, si dhe përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore, dhe shprehet me vendim për pranimin ose jo të kërkesës, të cilin ia vë në dispozicion Drejtorisë së Ndihmës Juridike.

Ministria e Drejtësisë në fushën e shërbimit të ndihmës juridike zhvillon politikën shtetërore për të siguruar akses efektiv në sistemin e drejtësisë për shërbimin e ndihmës juridike, përgatit projektbuxhetin në përputhje me legjislacionin në fuqi, ngre Drejtorinë për Ndihmën Juridike Falas në varësi të saj, mbikëqyr zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore, dhe ndihmon në vlerësimin e cilësisë së ndihmës juridike të dhënë, si dhe i propozon Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, fillimin e procedimit disiplinor për marrjen e masave të pezullimit ose heqjes së lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit.

Dhoma Kombëtare e Avokatisë, merr pjesë në përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e avokatëve, që japin ndihmën juridike falas dhe specializmin e tyre në fushat përkatëse sipas kërkesave ligjore, merr pjesë në përcaktimin e kritereve për vlerësimin e cilësisë së shërbimit të dhënë nga avokatët, merr masa disiplinore ndaj avokatëve, që ofrojnë ndihmë juridike falas, etj.

Drejtoria për Ndihmën Juridike Falas administron dhe monitoron shpenzimet për ndihmën juridike që rrjedhim si detyrim nga vendimet gjyqësore, mban kontakte me drejtuesit e gjykatave të rretheve gjyqësore për evidentimin e të dhënave të vendimeve për ndihmën juridike falas, menaxhon buxhetin e dhënë për ofrimin e ndihmës juridike nga shteti për të cilin raporton tek Ministri në mënyrë të herëpashershme, lidh kontratat e shërbimit me avokatët për ndihmë juridike pas vendimit gjyqësor në konsultim me Dhomën Kombëtarë të Avokatisë sipas përzgjedhjes së aplikuesit, asiston qytetarët për plotësimin e formularëve për t’ju drejtuar gjykatave për kërkesat për ndihmë juridike falas, informon qytetarët për për parashikimet e ligjit lidhur me kriteret, procedurat, dokumentacionin dhe kushtet e përfitimit te ndihmës juridike falas nëpërmjet shërbimeve juridike ambulante, publikimeve, fushatave në TV dhe median e shkruar, si dhe nëpërmjet masave të tjera të ngjashme, etj.

Kreu: 
II

Komentet

https://ftp.mitchellswesternstore.com/products/koboybet
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-175917.612619index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180247.699098index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180422.126118index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180608.039092index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-181640.357939index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-190811.348212index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-190937.839663index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191045.403890index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191203.634028index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191443.648852index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191625.529704index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191801.371574index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192023.279968index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192151.546776index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192553.078112index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193025.151068index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192859.000904index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193414.213116index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193642.583677index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193905.504569index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194029.959382index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194219.071908index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194351.939188index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194530.826002index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194810.469726index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195016.855743index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195547.931442index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195203.075076index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195905.553310index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200128.077247index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200246.725609index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200439.099883index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200610.870605index.html

В эпоху сейчас достаточно сложно обеспечить перспективы без академической степени - <a href=https://diplomex.com/>diplomex.com</a>. Получить работу с достойной зарплатой и удобными условиями практически невозможно. Многие граждане, обнаружив подходящую вакансии, вынуждены отказаться от нее, не имея данного документа. Однако есть выход: заказать диплом о высшем образовании, который стоит значительно дешевле, чем учеба. Особенности заказа диплома о высшем образовании: Если нужно только показать бумагу друзьям, можно купить копию за небольшую плату. Но если его придется предъявить при трудоустройстве, необходимо рассмотреть этот вопрос более серьезно.

https://ftp.mitchellswesternstore.com/products/koboybet
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-175917.612619index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180247.699098index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180422.126118index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-180608.039092index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-181640.357939index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-190811.348212index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-190937.839663index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191045.403890index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191203.634028index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191443.648852index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191625.529704index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-191801.371574index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192023.279968index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192151.546776index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192553.078112index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193025.151068index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-192859.000904index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193414.213116index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193642.583677index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-193905.504569index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194029.959382index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194219.071908index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194351.939188index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194530.826002index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-194810.469726index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195016.855743index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195547.931442index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195203.075076index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-195905.553310index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200128.077247index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200246.725609index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200439.099883index.html
https://opendata.so/uploads/user/2024-02-15-200610.870605index.html
https://ftp.flutistry.com/
https://ftp.flutistry.com/products/qqslot
https://ftp.flutistry.com/products/rajawin77
https://ftp.flutistry.com/products/gojek88
https://ftp.flutistry.com/products/zamanbet
https://ftp.flutistry.com/products/koboybet
https://ftp.flutistry.com/products/mpo777
https://ftp.flutistry.com/products/mpo888
https://ftp.flutistry.com/products/mpo800
https://ftp.flutistry.com/products/mpo700
https://2aaqvzi.257.cz/uploads/user/2024-02-15-225318.800039index.html
https://2aaqvzi.257.cz/uploads/user/2024-02-15-232649.455682index.html
https://ftp.partsupplier.co.uk/products/koboybet
https://ftp.partsupplier.co.uk/products/gojek88

<a href="https://toolbarqueries.google.com.tj/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fchasemus...
이것은 현재까지 엄청난 작업량이며 Tiger 자신도 자신을 존경합니다.

프라그마틱플레이의 풍부한 슬롯 포트폴리오를 탐험하세요.
<a href="https://sites.google.com/view/spineggc/">프라그마틱 슬롯 무료</a>

프라그마틱 슬롯에 대한 설명 감사합니다! 또한, 제 사이트에서도 프라그마틱과 관련된 정보를 얻을 수 있어요. 함께 이야기 나누면서 더 많은 지식을 얻어가요!

http://viagraism.online
https://www.buytamoxifen.site
https://www.buycipro.site

В сегодняшних обстоятельствах достаточно трудно обеспечить перспективное будущее без академического образования - <a href=https://diplomex.com/>https://diplomex.com/</a>. Трудно найти работу на работу с подходящей оплатой труда и хорошими условиями без этого. Множество люди, узнав о подходящейся вакансии, вынуждены отказаться из-за отсутствия соответствующего документа. Однако можно разрешить проблему, приобретя диплом о высшем уровне, цена которого будет доступна по сравнению со стоимостью обучения. Особенности приобретения диплома о высшем: Если личности нужно лишь демонстрировать документ друзьям из-за того, что они не закончили учебу по некоторым причинам, можно приобрести дешевую топографическую копию. Однако, если его нужно будет предъявить при нахождении работы, к этому вопросу следует подойти более серьезно.

<a href="http://inamidst.com/rss1.1/validator?uri=https%3A%2F%2Fkinoboomhd.com%2F...
순식간에 Liu Mansion 전체가 엉망이되었고 건물은 비어있었습니다.

<a href="https://www.google.fi/url?q=https://tipsmo.com/">tipsmo.com</a>
그래서 Fang Jifan에게서 배운 것은 열에 아홉은 나쁜 물로 가득 차 있다는 것입니다.
???https://tipsmo.com/

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
My website: <a href="https://theporndude.in/cat-nevesti/">порно трахают невесту</a>

I got what you intend,bookmarked, very decent website.
My website: <a href="https://narodnoeporno.pro/categories/konchil-zhene-v-rot/">кончи в рот моей жене</a>

<a href="http://test.sunbooth.com.tw/ViewSwitcher/SwitchView?mobile=True&returnUr...
Zhu Houzhao는 Hongzhi 황제 앞에서 개인적으로 생선 수프 한 그릇을 제공했습니다.

https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-162510.861139index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-162859.043333index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-163127.617273index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-163258.502862index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-163536.873854index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-163727.052238index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-163952.783483index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-164217.633017index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-164423.415778index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-164621.247587index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-164824.033009index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-165040.740368index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-165259.797884index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-165421.694426index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-165653.286385index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-170007.144146index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-170117.711466index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-170348.008245index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-170527.315956index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-170830.303304index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-171056.045540index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-171238.561450index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-171756.145430index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-172041.019719index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-172329.945850index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-172516.280536index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-172739.888489index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-172931.702980index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-173220.670599index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-173406.275234index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-173537.218251index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-173741.728088index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-173941.473629index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174254.958120index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174420.238168index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174537.094227index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174649.968869index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174804.657487index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-174955.142865index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175126.312553index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175217.000600index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175307.800081index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175355.332235index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175539.733563index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175651.686173index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175756.566931index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-175856.718052index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-180130.217739index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-180219.016425index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-180342.936190index.html
https://opendata.leipzig.de/uploads/user/2024-02-17-180527.558049index.html

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
My website: <a href="https://narodnoeporno.pro/categories/incest-porno/">отец трахает дочь</a>

<a href="https://kentbroom.com/?URL=binsunvipp.com%2F">binsunvipp.com</a>
Zhu Xiurong은 잠시 생각했습니다. "괜찮아요. 궁전에 예절이 많다는 것뿐입니다 ..."

<a href="http://www.google.rs/url?q=https://agonaga.com/">agonaga.com</a>
이제 모든 사람은 이것을 걱정하는 Xishan으로 날아갈 날개가 부족합니다 ...

A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.
My website: <a href="https://narodnoeporno.pro/categories/armyanskoe-porno/">сексуальные армянки</a>

Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted
to say fantastic blog!

We hebben een overvloed aan leuke activiteiten voor je verzameld, allemaal op één plek. Kom gewoon even langs voor meer informatie.
https://goal289.com/
https://www.goal-289.com/

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.
My website: <a href="https://narodnoeporno.pro/categories/bdsm/">русское порно бдсм</a>

https://ftp.oaks.pk/products/koboybet
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-192004.544185in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-192507.580576in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-192616.009464in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-192718.173972in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-192915.112132in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-193212.917490in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-194423.525528in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-194629.287099in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-195130.637962in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-195223.976883in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-200034.765421in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-200348.543463in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-200529.943147in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-200656.869286in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-201037.080831in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-201216.633051in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-201416.962972in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-201622.489704in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-202046.416653in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-202205.111526in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-202829.603451in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-211828.319960in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-212334.724055in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-213407.684259in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-213558.368255in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-213759.465834in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-213949.293887in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-214105.609338in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-214234.047397in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-214401.876621in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-214501.401168in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-220158.928530in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-220559.143461in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-220656.907381in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-220814.355822in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-220927.098359in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-221033.099235in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-221250.486697in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-221354.763621in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-221501.329187in...
https://pipeline.biochem.uci.edu/uploads/user/2024-02-20-222303.286543in...
https://128.200.4.38/uploads/user/2024-02-20-222907.249146gojek88.html
https://128.200.4.38/uploads/user/2024-02-20-223747.923544koboybet.html

My website: <a href="https://theporndude.in/cat-mama-i-sin/">порно инцест мама и сын</a>

Pages