Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

I'd like to withdraw $100, please https://www.qbus-ict.nl/posologie-amoxicilline-1g-infection-urinaire-mnjk amoxicillin paste for cystic acne The prez still doesn’t get it. The security breeches are on his watch, from Snowden to Alexis. Get control of the contractors. Stop blaming firearms for the failures of government security officials. Background checks for his security clearance failed because of Navy and civilian reluctance to prosecute his misdemeanors.

US dollars https://stellanmama.com/betnovate-cream-side-effects-in-hindi-ekud betnovate cream side effects in hindi Within the Broadcast segment, a 3% increase in operating expenses reflects higher costs associated with strategic initiatives, including investments in digital development, ad sales tools, as well as support of their higher revenues overall. Total new initiative investment during the quarter was approximately $11 million for digital product deployments in the Publishing and Broadcast segments. As I mentioned earlier, beyond this, an additional $15 million was spent within all of the segments for ongoing support of base customers for training, marketing and customer service. These investments are as planned and the results are tracking well.

What company are you calling from? https://www.qbus-ict.nl/venlafaxine-37-5-mg-ervaringen-ghcm venlafaxine xr shortage The ceremony capped a day of transition that began at the royal palace, where Albert, 79, signed away his rights as the kingdom's largely ceremonial ruler in the presence of Prime Minister Elio Di Rupo, who holds the political power in this 183-year-old parliamentary democracy.

Some First Class stamps https://stellanmama.com/pronol-naproxeno-dosis-rvyy rugpijn diclofenac of naproxen UKIP's electoral success heightened tensions between Conservative grass-roots and the leadership and prompted the party to draft a private bill to legislate for an in-out referendum on Europe by the end of 2017.

I hate shopping https://www.qbus-ict.nl/cefadroxil-patent-ekud cefadroxil sakit gigi But the offer disappointed some investors hoping to get closer to the $3.70 a share analysts calculated Rosneft had paid for TNK-BP in a $55 billion takeover that created the world's largest publicly traded oil company by output.

How do you do? http://www.dpcouture.com/metoprolol-succ-25-mg-hydrochlorothiazide-rvyy olmesartan medoxomil hydrochlorothiazide uses The self-professed mastermind of 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, and his alleged co-conspirators argue that the international Convention Against Torture allows them to charge publicly that they were tortured by the CIA before being brought to Guantanamo Bay in 2006.

I'm afraid that number's ex-directory http://www.dpcouture.com/metoprolol-succ-25-mg-hydrochlorothiazide-rvyy irbesartan/hydrochlorothiazide trade name Stifel Nicolaus analyst Richard Jaffe said in a note thatthe offer was probably too low in comparison with other recentspecialty apparel deals, where enterprise value was typicallynine times earnings before interest, taxes, depreciation andamortization.

I'm doing a masters in law https://marveltrucking.com/clobetasol-cream-ip-tenovate-uses-in-tamil-rvyy ribatra clobetasol Past research has surveyed doctors about their behavior or their level of concern about malpractice, according to Emily Carrier, a senior researcher at the Center for Studying Health System Change in Washington D.C. and lead author of the new study.

good material thanks https://superdoobie.com/clotrimazole-topical-solution-usp-1-for-nail-fun... over the counter clotrimazole lozenge Noone knows what to make of the precut, prewashed, bagged nature of the product responsible for the outbreak.   Allegedly the bug can't be passed from a carrier to food to you, because it takes a week to enter the next stage in its life cycle and become infectious.

I'm on work experience https://lap4u.com/force-factor-test-x180-alpha-ignite-fnnz force factor test x180 alpha ignite Given the uncertain makeup of Syria's opposition, Heinbecker acknowledges those requirements will be difficult to meet, given that there are divided factions and “it's not quite clear how to achieve a situation where the killing stops and the political process takes over.”

I'll put him on https://www.alexmanderson.com/is-amoxicillin-500-mg-free-at-publix-ekud amoxicillin clavulanate price in india The navy said divers couldn't enter the Sindhurakshak for more than 12 hours because of boiling water inside parts of the vessel. Access was "almost impossible due to jammed doors and hatches, distorted ladders, oily and muddy waters".

It's OK http://www.shippipedia.com/bactrim-infarmed-ekud bactrim dosis pediatrica jarabe Yield on 10-year U.S. Treasury has risen to a two-year highas investors await a decision from the Federal Reserve on apossible reduction of its bond-purchase stimulus and clues onhow it might manage short-term interest rates.

I came here to work http://www.rsmevents.co.uk/lipitori-de-vanzare-pentru-pescuit-fwdd lipitori medicinale de vanzare pret Gina LaBarre, a vice president of upscale brands for Crowne Plaza parent company InterContinental Hotels Group, says the company felt at ease entering the downtown Detroit market because of the thriving technology, medical research and auto industries.

Insufficient funds https://wintouch.de/betamethasone-plus-clotrimazole-cream-janj clotrimazole/betamethasone dipropionate (clotrimazole with/ betamethasone cream 1-0.05 ) If they don't have to raise more capital, the banks could bea very attractive proposition; if they do, investors could facetheir stakes being wiped out, said Florent Nitu, an analyst whocovers Greek banks for Citi.

I'm from England https://lap4u.com/is-paroxetine-good-for-panic-attacks-awbu paroxetine cr 25 mg tablet uses With their supply of dollars dwindling, both raised more money from abroad. Indonesia raised $1.5 billion selling U.S. dollar-denominated bonds. Meanwhile, Indian lenders have raised $5.7 billion from citizens and other loans abroad as of earlier this week after the central bank provided currency subsidies.

I've been cut off https://massivetinydreams.com/promescent-promo-code-fiht promescent spray in india price
"Thousands of individuals use compounded drugs each day,"said Jason Clark, spokesman for the Texas Department of CriminalJustice. "The quality and potency of the compoundedpentobarbital will not differ from the pentobarbital that ismanufactured by a pharmaceutical company."

The manager http://www.shippipedia.com/differin-infoleht-rvyy differin for anti aging reddit "Put the bankruptcy aside, we're talking about reinvestment and revitalization for the city and getting at some long standing issues that everyone has said needs to be gotten at for the better part of at least a decade," Orr told reporters after the meeting.

I have learn a few good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.<br>
<br>

I wonder how much effort you place to make any such great informative site.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my website black and white vinyl bathroom floor tiles <br>
<br>

(<a href="http://actionswift.com/news/megafurniture-launches-2-kitchen-appliance-b...)

On another call https://www.qbus-ict.nl/adapalene-gel-for-scars-ekud does adapalene gel reduce wrinkles A-Rod knows the deal. He’s not 100%, but with perhaps just two weeks of baseball remaining in a storied and controversial career, you play on. Plus, the wounded Yankees desperately need A-Rod’s bat in the lineup even if he can’t play third or beat Joba Chamberlain in a race around the bases. “We just need Robbie (Cano) to hit home runs when he’s on,” Girardi said.

good material thanks https://stellanmama.com/feldene-20-mg-prix-maroc-ghcm feldene fast 20 mg Swaziland goes mostly unnoticed by the outside world and, for many who have heard of it, it is an outpost of traditional Africa where the British-educated Mswati has endeared himself to some of his people as a guardian of custom and culture.

I never went to university https://superdoobie.com/omeprazole-adalah-obat-ghcm esomeprazole 40 mg nedir Instead of policy, the Government has gimmicks. Instead of evidence-based research, the Government makes overblown claims. And, instead of a real dialogue with the public, the Government fosters only cynicism and despair about the capacity of any politics to bring real change.

I'm retired http://yuma-bar.de/allopurinol-price-philippines-janj efek samping allopurinol jangka panjang
While their brain activity was measured using functional magnetic resonance imaging (fMRI), the former players and 60 healthy volunteers were given a test that involved rearranging coloured balls in a series of tubes in as few steps as possible.

Can you put it on the scales, please? https://marveltrucking.com/clotrimazole-candiderma-cream-ghcm clotrimazole ovule et grossesse “I look at him just like I look at J.R., though J.R. is the guy who played in a uniform and has been very productive for us. I have a great deal of respect for that family,” Woodson said. “That’s his brother. I respect that. We got to make some decisions. What those decisions will be, I don’t know."

I'd like to pay this cheque in, please https://www.qbus-ict.nl/tinidazole-500mg-4-tablets-at-once-mnjk giardiasis tinidazole dose Leaks by Mr Snowden have highlighted the NSA practice of collecting the so-called "metadata" of millions of phone records of ordinary Americans as part of their data-mining for potential terror threats, provoking outrage from civil liberties groups.

I'm afraid that number's ex-directory http://yuma-bar.de/augmentin-diaper-rash-treatment-janj augmentin for staph The official poverty rate showed no statistical difference, for the second year in a row, staying at 15%, representing 46.5 million Americans living below the poverty line. That's up 2.5 percentage points from 2007, before the recession.

I stay at home and look after the children http://www.rsmevents.co.uk/how-long-does-it-take-for-valacyclovir-to-wor... acyclovir 5 salep Even when considering the radical possibility of the government being toppled or disintegrating, Netanyahu could call an election and win huge support as the leader of the political center &#8722; even from many Likud supporters who have had enough of the occupation.

I'm a member of a gym http://www.rsmevents.co.uk/cefdinir-vs-amoxicillin-janj cefdinir ingredients &#8220;There should be no vacation for these guys,&#8221; Paige said. &#8220;For every day that they are on vacation this summer, $2.2 billion is being added to the national debt. I mean that is a crisis.&#8221;

Languages https://phluant.com/amoxicillin-tooth-pain-dosage-mnjk khasiat amoxicillin 250 mg Bourse turnover fizzled out after an early spike asinvestors marked time ahead of the outcome of the U.S. FederalReserve policy meeting and the China official manufacturing PMIearly on Thursday as well as U.S. jobs data on Friday.

A pension scheme http://mccarthypsychology.com.au/does-lisinopril-hctz-cause-sweating-janj lisinopril hydrochlorothiazide potassium Kane, a chain smoker of unfiltered Lucky Strikes who never knew a bar he couldn’t close or a racetrack he couldn’t visit, began his career in baseball as the statistician for legendary Yankee broadcaster Mel Allen in 1961 after graduating from St. Bonaventure. He worked in the front office as an administrative assistant until 1974, when he was named the Yankees’ traveling secretary. He served two stints in that role — ’74-’76 and ’78-’87.

How would you like the money? http://yuma-bar.de/aturan-minum-doxycycline-hyclate-untuk-jerawat-janj how much does doxycycline cost without insurance The letter requested the band - which also featured Dave Grohl on drums and Krist Novoselic on bass - supply the student with a "quick video" because "Virginia Tech loves Nirvana (and) we'd love to have her in our video" (sic).

In tens, please (ten pound notes) https://marveltrucking.com/ivermectina-deve-tomar-em-jejum-ghcm ivermectin fr rinder The local bourse took its lead from U.S. stocks, whichdeclined on Friday, with the S&P 500 and Dow posting their firstweekly drop in four, as Democrat and Republican lawmakersstruggled to agree an emergency funding bill to avert a U.S.government shutdown that could start on Tuesday.

Could I take your name and number, please? https://stellanmama.com/imigran-injeksjon-bivirkninger-janj imigran nasenspray beipackzettel For coaches in high school and college, this is always part of the discussion with players who make mistakes. When does a player run out of chances and get let go? And what will happen to him then? And when does a player making mistakes need to stick because the football people in his life are maybe his best chance at getting on track?

I do some voluntary work https://massivetinydreams.com/how-fast-does-clindamycin-gel-work-for-acn... clindamycin diverticulitis With motives varying from a desire to steal billions of dollars, disrupt equities markets or degrade a firm’s post-trade processing capability, participants fought off attempted phishing schemes, corruption in widely-used source code, distributed denial of service attacks, fraud designed to falsely move the market as well as stolen administrator accounts that triggered automatic selloffs in target stocks.

What do you want to do when you've finished? http://wfcresources.com/panadol-baby-prospect-sirop-ghcm panadol 500 skladem "Nearly 100 million people live in poverty. Some of themdon't even have enough food and clothes. There is a saying thata 'hungry crowd is an angry crowd'. Big problems will occur ifwe cannot feed the poor," he said.

How many weeks' holiday a year are there? https://www.alexmanderson.com/prilosec-otc-interactions-ekud prilosec vs pepcid pregnancy How important is the new directive? What is the situation in Europe with smoking? Euronews spoke about it with Zsuzsanna Jakab, Director of the World Health Organization&#8217;s Regional Office for Europe.

My battery's about to run out https://massivetinydreams.com/como-fazer-o-tpc-com-clomid-e-tamoxifeno-mnjk clomid pct side effects The Patriots allowed Welker to sign with the Broncos and replaced him with Danny Amendola, who suffered a concussion against the Saints and was not at practice Wednesday. He missed three games earlier this season with a groin injury and that was listed on the injury report Wednesday, too. Tight end Rob Gronkowski, trying to come back from multiple surgeries to repair a broken forearm, has been practicing but not playing, which has become a controversial topic in New England. Aaron Hernandez is in jail.

This is the job description https://massivetinydreams.com/como-fazer-o-tpc-com-clomid-e-tamoxifeno-mnjk clomid and duphaston “If the U.S. goes in and attacks another country without a U.N. mandate and without clear evidence that can be presented, then there are questions in terms of whether international law supports it, do we have the coalition to make it work,” he said in the interview on CNN’s “New Day” show. “Those are considerations that we have to take into account.”

Do you know each other? https://stellanmama.com/25-mg-finasteride-janj minoxidil and finasteride topical solution 5 reviews George P. Mitchell leveraged a penchant for hard work, an appetite for risk and dogged persistence in the face of futility into a technological breakthrough that reshaped the global energy industry and made the wildcat oilman a billionaire.

I'm afraid that number's ex-directory https://massivetinydreams.com/5gm-kamagra-100mg-oral-jelly-mnjk comprar kamagra barcelona Assange has been railing against "The Fifth Estate" since March 2011 when he heard Steven Spielberg's DreamWorks was planning to produce a film based on two books about his organization — one written by Assange's former friend and colleague Daniel Domscheit-Berg.

How much were you paid in your last job? https://marveltrucking.com/kegunaan-obat-ciprofloxacin-untuk-apa-janj para que sirve la ciprofloxacino de 250 mg With negotiations at a standstill, President Obama and Vice President Biden ventured outside the White House for lunch today, visiting a nearby deli to draw public attention to the government shutdown and urge Republicans to reopen the government.

This is the job description https://www.alexmanderson.com/augmentin-bustine-bambini-prezzo-ekud tab.augmentin duo 625 mg dosage Now you can fully manage your account, see your transaction history, add funds, view deals, and order ahead. The latest version of the app adds more emphasis on features that let you buy things immediately based on location. It removes the initial login screen, opting to ask you to verify when you are looking at sensitive information, like account info, or about to purchase something. The "local" tab is now the "shop" tab. The app lets users look up and redeem deals from merchants and then automatically redeems the deal when an in-store purchase is made.

Can I take your number? http://www.shippipedia.com/pepcid-20-mg-oral-tablet-para-que-sirve-cfiq pepcid ac costco Little Bindi Irwin is all grown up and starring on the Hallmark Channel. The 14-year-old daughter of the late conservationist Steve Irwin is returning to television to be the face of Hallmark's new Friday night family movie showcase. The Australian crocodile hunter's child will star in "Return to Nim's Island," the sequel of the 2008 flick "Nim's Island." It will be her first feature-length film, but far from her first time on television. Aside from appearing with her father on his beloved Animal Planet series "The Crocodile Hunter," Irwin has had several shows of her own including "Bindi, the Jungle Girl" and "Bindi's Boot Camp."

What company are you calling from? https://massivetinydreams.com/is-minoxidilmax-legit-sphj comprar minoxidil eua Good question. With time, Francis would become one of my strongest allies in the creation of the book. But this phone-chat marked the low-point in our relationship, and forced me to ask myself: how indeed could I, an uncourageous fortysomething, presume to think that I could put myself inside the teenage imagination of a brave old action hero, especially one who was appalled at the notion of digging up secrets he had kept buried for so long? Some of it was just too painful for Stephen to recall.

I've come to collect a parcel http://mccarthypsychology.com.au/ibuprofen-and-nyquil-ghcm ibuprofeno 600 mg precio farmacia guadalajara The publishers include Lagardere SCA's Hachette Book Group Inc, News Corp's HarperCollins Publishers LLC, Penguin Random House LLC, CBS Corp's Simon & Schuster Inc, and Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH's Macmillan.

What do you study? https://superdoobie.com/paracetamol-jarabe-infantil-120-ml-rvyy paracetamol jarabe infantil 120 ml The first is its size and weight. While not as cranial crushing as first-gen VR headsets, it's still too large to wear comfortably for long periods &ndash; and requires three straps to sit on your head that will definitely mess with your hair. It's also a bit dorky-looking. These issues wouldn't be a problem if you built it into larger motorbike or pilot's helmet as part of a game or simulation experience &ndash; but, as Jon pointed out, hopefully the 2.0 version will be more like a pair of snowboarding googles (or even smaller).

Looking for work http://www.dpcouture.com/prograf-prix-maroc-rvyy tacrolimus (prograf) 0.5 mg capsule The racially charged case began on Feb. 26, 2012 when Zimmerman - a white Hispanic -- called police to report what he said was a suspicious person in his neighborhood on a rainy night. He got out of his car to follow Martin, who was black, but claims he stopped when police asked him not to follow, but that he wanted to get an address for police.

How long have you lived here? http://yuma-bar.de/azithromycin-hindi-use-ghcm azithromycin oral suspension ip 100 mg uses in hindi According to Dan Lewis, Sesame Workshop's director of new media, "Sesame Street" wants to reach out to the next generation of parents, those who grew up on the show, but are in-between the time when they'll be turning it on for their kids.

Not in at the moment https://superdoobie.com/paracetamol-jarabe-infantil-120-ml-rvyy paracetamol 500mg tablets pil ‘Moreover, in many cases these rights and principles are subject to minimum harmonisation, which means that Member States are allowed to go beyond the minimum standards required by EU law. Consequently, some Member States might have introduced higher levels of protection than those stipulated by EU directives when transposing them into national law. This is the case with some parts of the consumer protection legislation for example.

I'd like to pay this in, please https://www.alexmanderson.com/atarax-oral-janj atarax cena "Claiming that marijuana is less toxic than alcohol cannot be substantiated since each possess their own unique set of risks and consequences for a given individual," the agency, which is part of the National Institute of Health, wrote.

I didn't go to university https://www.angelakayaustin.com/flagyl-para-caes-dosagem-ghcm flagyl constipation dogs But sector watchers expect the bids are likely to be on thelow end of Lloyd's' hopes, potentially leaving the way clear fora rival offer expected from Australia's second-biggest bank,Westpac Banking Corp.

Pages