Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

I stay at home and look after the children http://photosintesi.com/is-it-safe-to-take-motrin-pm-while-breastfeeding... motrin infant drops recall In New Jersey, initial necropsy results have pointed to pneumonia, but Maggie Mooney-Seus, spokeswoman for NOAA's National Marine Fisheries Service, was not ready to connect Virginia's die-off to what may be affecting dolphins in other states.

I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh https://evilpigeon.dk/urs-pharmacy-ekud urs pharmacy “We both come from big families – my parents did four, Blake’s did five,” he described. “A lot of people say it’s crazy, but we’ll only know when we’re there, you know? We’ll walk through that fire pretty happily, I think.”

I'm interested in https://endydaniyanto.net/cefadroxil-tablet-500-mg-in-hindi-janj cefadroxilo dosis pediatrica infeccion urinaria SYDNEY, Oct 11 (Reuters) - Asian stocks jumped to three-weekhighs on Friday as investors took a chance and cheered perceivedprogress in Washington to avert a possible debt default, eventhough questions remained over whether a deal could be struck inthe next week.

About a year http://photosintesi.com/montelukast-5-mg-precio-farmacias-guadalajara-ekud montelukast sodium tablets 10 mg Former CIA director David Petraeus is taking a big salary cut for his visiting professorship at the City University of New York's honors college after being criticized for how much he was getting paid.

It's serious https://contraloria.bcs.gob.mx/zantac-vs-zyrtec-cfiq ohio zantac lawyer According to the National Heart, Lung and Blood Institute, cardiomyopathy “refers to diseases of the heart muscle. … In cardiomyopathy, the heart muscle becomes enlarged, thick, or rigid. In rare cases, the muscle tissue in the heart is replaced with scar tissue.

I like watching football http://www.dethstruck.com/ivermectina-lam-6-mg-para-que-sirve-janj ivermectina (solucin oral 6 mg/ml) SAN FRANCISCO - Entrepreneur Nicole O'Rourke has a novel idea for raising cash that would have been illegal until this week: smacking a "fund me" sticker on every bottle or can of hair products from her start-up business, Rock Your Hair.

Pleased to meet you http://photosintesi.com/aleve-naprosyn-anaprox-pkwq anaprox 550 mg The International Monetary Fund last week revised down its global growth projection for this year by a quarter-point to 3.1 percent, which Bart van Ark, chief economist in New York with the Conference Board, a business research group, said was between one and 1.5 percentage points below potential.

How do I get an outside line? https://evilpigeon.dk/imigran-neusspray-bijwerkingen-janj imigran injection nhs Former Penney Chief Executive Officer Ron Johnson viewedMartha Stewart as key to his vision for remaking the strugglingretailer. Johnson, who failed to win over shoppers andinvestors, was ousted in April.

What do you do? http://allphotobangkok.com/koliko-kosta-viagra-rvyy como hacer viagra casero muy poderoso para hombres y mujeres “We’re just not going to sit back there and let Peyton Manning pick out the perfect call for our defense,” Thomas said. “If he audibles, we’re gonna audible. We’re going to try to match what he matches. We have great personnel, young guys that can communicate.”

Could I make an appointment to see ? https://www.burleighbears.com.au/gli-ovuli-di-progesterone-a-cosa-servon... progesterone blockers bodybuilding The European Central Bank and the Bank of England both endedpolicy meetings by leaving interest rates at record lows, a dayafter the Fed said the U.S. economy still needed its support andavoided any mention of a change to its stimulus measures.

I'm from England https://pjreporters.com/augmentin-250-mg5ml-suspension-dosage-rvyy augmentin 500mg/125mg dosage Out of ten analysts with a recommendation, only one hasrated Hillshire as a "buy" according to Thomson Reuters, butnone put a "sell" on the stock. Others have ratings of "hold","outperform" or "overweight."

Other amount https://altreluci.com/moxifloxacin-cost-janj moxifloxacin cost Yahoo Inc. shares surged 10.4 per cent to a new five-year high on Wednesday, as investors ignored the Web portal’s struggling business and cheered the strong performance of its investment in Alibaba Group.

The line's engaged http://allphotobangkok.com/metronidazole-sirup-dosis-anak-sisy metronidazole tablets bp 200mg uses As per CyberMedia Research, smartphone shipments in India grew 167% year-on-year to cross 9.4 million units between January and April. The total market grew 11% during the same period to touch 73.5 million units. The study notes the top three smartphone brands in India are Samsung, Micromax and Karbonn.

How long are you planning to stay here? https://endydaniyanto.net/buy-tamoxifen-pct-tccl citrato de tamoxifeno 20mg preo The unit in Montana that was the focus of the latest inspection is responsible for 150 Minuteman 3 nuclear missiles that stand on 24/7 alert for potential launch against targets around the globe. 

I'm interested in http://www.kodiakmetalworks.com/nexium-sobres-precio-farmacia-del-ahorro... nexium sobres precio farmacia del ahorro I take exception to "there has not been a player like Peyton available in the history of the league". His name is Drew Brees and prior to 2012, he was the most impactful free agent signing in history (I'd even go so far as to say that he still is until Peyton brings Denver a Super Bowl). Would the Broncos have moved to San Antonio or L.A. without Peyton? The Saints might have without Brees. At the very least, if Brees isn't in place, Peyton probably comes home (where he grew up, spends his offseason, has his QB camp and where dad played) instead of going to Denver making this whole conversation change. To not even mention Brees is a major oversight IMHO.

I'm only getting an answering machine http://www.dethstruck.com/hyzaar-50-mg125mg-janj buy hyzaar online baikalpharmacy.com “They think that God is a tiny, little conservative being who would point guns at people’s heads just for going to school. These terrorists are misusing the name of Islam for their own personal benefit. . . .

What company are you calling from? http://www.dethstruck.com/bimatoprost-timolol-nombre-comercial-ekud bimatoprost coupon cvs Many of the sites that offer scheduling let breast cancer patients or their families or friends blog about their treatment and recovery progress. Dawn Bontempo, 42, a civil servant in the department of veteran affairs in Arlington, Virginia, created a Mylifeline.org http://mylifeline.org account right after she was diagnosed last year. She spread the word and link to friends, family, and colleagues via a Facebook post.

Can you hear me OK? https://www.ebbersgroenprojecten.nl/decadron-comprimidos-mnjk decadron gotas precio In a possible ploy to increase pressure on the defendants, federal prosecutors last month placed a letter in the public court record alleging the former fighters had "substantial knowledge" of a purported Shabaab "research and development department" involved in developing chemical weapons.

I'd like to transfer some money to this account http://photosintesi.com/can-a-12-year-old-take-500mg-of-tylenol-fwdd tylenol 500 mg dosis Those records have been sealed in a Buffalo courthouse in the aftermath of Rodriguez’s testimony to a federal grand jury investigating Galea, and MLB has repeatedly sought unsuccessfully to get them unsealed.

I've just started at http://allphotobangkok.com/champix-vareniclina-precio-argentina-rvyy champix preis The Chief Medical Officer of England, Professor Dame Sally Davies, highlighted liver disease as an issue in her annual report. It is the only major cause of mortality and morbidity that is on the increase in England but it is decreasing elsewhere in Europe.

I'd like to send this parcel to https://www.lynnesilver.com/armour-thyroid-vs-synthroid-weight-loss-fnnz synthroid 175 price The challenge came from politician Subramanian Swamy, the head of the Janata Party, who filed a petition arguing that suspects aged over 16 who are accused of serious offences should be tried in adult courts.

I'd like to pay this cheque in, please https://evilpigeon.dk/zyrtec-d-walmart-brand-mnjk zyrtec dawkowanie dla rocznego dziecka Markets have been speculating that Apple is on the verge ofsigning a distribution pact with China Mobile Ltd, thecountry's biggest wireless carrier with more than 740 millionsubscribers. China Mobile shares fell just under 1 percent inHong Kong and about 3 percent in New York.

Could I have a statement, please? https://contraloria.bcs.gob.mx/himalaya-himcolin-gel-use-in-english-fnnz himcolin gel price in uae hindi Jacintha Saldanha, a nurse who answered the prank call from presenters Mel Greig and Michael Christian at Australian radio station 2Day FM, killed herself days after their ruse was reported across the world last December.

I'd like to open a business account https://www.ebbersgroenprojecten.nl/dulcolax-bisacodyl-suppositories-ip-... how does dulcolax suppository work The papers show that detailed discussions on withstanding a coal strike went on in a secret committee of Whitehall officials known as Misc 57 throughout 1983. A good deal of work had already been done in 1982, when it was decided that it was not practicable to use servicemen to move coal by rail.

We'd like to offer you the job http://www.kodiakmetalworks.com/levofloxacino-500mg-generico-cfiq levofloxacino tabletas de 750 mg It has since virtually disappeared from about half its historic range, a vast stretch of the West Coast from central California to southern British Columbia, although its population remains relatively robust in the Mountain West.

Wonderfull great site http://allphotobangkok.com/spiriva-respimat-inhalator-video-ekud spiriva patient assistance After leaving the Navy, Alexis filed a disability compensation claim and received a 20 percent disability rating from the  VA for “orthopedic issues” Dec. 12, 2011.  The rating was increased almost a year later to 30 percent for tinnitus, a ringing or buzzing in the ears.

Lost credit card http://www.kodiakmetalworks.com/ciprofloxacin-250-mg-syrup-rvyy ciprofloxacino tabletas 500 mg precio farmacia del ahorro The central European country has been mired in a political stalemate since its center-right cabinet collapsed in June in a graft scandal. Parliament is to vote on Tuesday on dissolving itself, which would trigger an early election.

Is there ? https://www.radstrategic.com/misoprostol-600-mcg-cfiq misoprostol qual valor A bigger screen means new dimensions for the Windows Phone platform, which is under construction, The Verge said, making way for changes like another Live Tiles column to take advantage of the extra real estate.

I'm doing a masters in law https://www.system32solutions.com.mx/ofloxacin-usp-hs-code-ghcm colirio ciprofloxacino y dexametasona posologia “They were all day games, of course,” McCarver says. “Trying to hit or catch Bob Gibson in a day game, it was virtually impossible to do either. There were so many white shirts in center field and in those days, there was no batter’s eye in center field.”

Best Site Good Work https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/comprar-sildenafila-alkx sildenafil citrate cenforce 120 "Our research is highlighting the negative impacts that cutbacks and inadequate service provision may have, not only on child outcomes, but also on the health and wellbeing of the parents," explained ICAN director, Dr Geraldine Leader.

I quite like cooking https://proudlyyours.com/yasmin-e-pillerit-haittavaikutukset-brwp diane 35 vs yasminelle After she was apparently up all night tweeting, Amanda Bynes appeared in court early Tuesday morning  to face allegations that she tossed a marijuana bong from the window of her 36th floor Manhattan apartment.

Will I get paid for overtime? https://evilpigeon.dk/ivermectin-for-eye-worms-in-chickens-ekud can you get ivermectin over the counter in australia David VanAmburg, ACSI director, noted in a statement that iPhone customers don't see that much difference in satisfaction between the iPhone 4, 4S or 5. At the same time, Samsung customers showed a marked difference in their satisfaction rank for the different models, ranging from the Galaxy S II (rated 78), which was released in 2011, to the Galaxy S III (rated 84), released in 2012.

Go travelling http://adamdesautels.com/ofloxacin--ornidazole-tablets-uses-janj ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic solution 0.3 for pink eye dosage More than 80 people lined up to offer testimony to thecouncil meeting, which started on Tuesday morning but lasteduntil 3:30 a.m. local time on Wednesday. Only four peopletestified against the bill, the rest asked for its passage.

How long have you lived here? https://proudlyyours.com/levonorgestrel-msds-cfiq levonorgestrel 0.75 mg como tomar Up to 424,000 <a href="http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/08/fact-sheet-example... target="_hplink">HIV tests</a> would be on the chopping block as a result of sequestration, according to the White House. Thousands of people with HIV also would lose access to "life-saving" HIV medications.(Darren Abate/AP Images for AIDS Healthcare Foundation)

I don't like pubs http://photosintesi.com/dolo-650-contains-aspirin-ghcm aspirin and diltiazem He said there had been a "vast growth" in passenger numbers, adding: "What we&#039;re doing is driving up the levels of investment so people get more reliable train services and better facilities as well."

Do you like it here? http://www.dethstruck.com/cataflam-50-mg-novartis-thyp cataflam d bula The Onyx offer "says more about Amgen than it does about thedeal environment," said Sanford Bernstein analyst GeoffreyPorges. "Onyx fits really well with what Amgen needs. Amgen hasa scarcity of near term growth opportunities and a surplus ofinfrastructure."

I'd like to open an account https://endydaniyanto.net/paxil-50-mg-preo-ekud can you switch from effexor to paxil The hiker's story is an expression of a famed proof in statistical physics called "The Fluctuation-Dissipation Theorem." This theory says that under some conditions there is a direct connection between seemingly unimportant "noise" in a system and the system's inherent structural properties. By watching the seemingly unimportant motion of the branches, the hiker may be able to make a determination about the health and strength of the trunk high above her. Physicists can use this theory to deduce the properties of a liquid by observing the random "noisy" motion of micro-particles immersed in it.

We need someone with qualifications https://www.system32solutions.com.mx/walgreens-omeprazole-capsules-ghcm omeprazole 20 mg ec cap BEIRUT, Lebanon &mdash; A potential military strike against the Syrian government by international actors like the United States and Britain could hit valuable regime targets that Syria&rsquo;s ill-equipped rebels can only dream of capturing or destroying.

I really like swimming http://www.kodiakmetalworks.com/ivermectin-sloen-janj ivermectin nobel prize 2015 wikipedia Fairfax's Watsa is personally seeking more than $1 billionfrom several leading Canadian and U.S. pension andprivate-equity funds to support the $4.7 billion bid, the Globeand Mail reported on Wednesday, citing unnamed people familiarwith the discussions.

I work here http://www.dethstruck.com/metformina-850-farmacia-san-pablo-cfiq para comprar metformina se necesita receta Edward Johnson, a partner at law firm Orrick, Herrington &Sutcliffe, said the willingness of a blue-chip Japanese companylike Tokyo Electron to cede control to a foreign rival couldencourage other Japanese firms to consider similar moves.

I'm only getting an answering machine https://www.ebbersgroenprojecten.nl/clomid-50-bula-pdf-rvyy duphaston clomid jumeaux Oct 18 (Reuters) - Increased oilfield activity in U.S.offshore waters and overseas gave a bigger-than-expected lift toprofits at Schlumberger Ltd and Baker Hughes Inc, marking a clear divide with struggling smaller U.S. oilservices firms.

Jonny was here http://adamdesautels.com/sulfamethoxazole-and-trimethoprim-tablets-usp-8... trimethoprim-sulfamethoxazole streptococcus We know that some hospitals try to influence physicians who might be contacted for the annual survey of specialists we conduct to determine which hospitals they they consider to be the best in their area of expertise for the most challenging patients. Hospitals launch internal and external email campaigns, send out snail mail and offer handouts at medical meetings to raise the profile of their institution. Does it work? We suspect that it has limited or no impact given the size of the specialist universe (and the resistance of doctors at being told how to think).

Canada>Canada https://proudlyyours.com/gichtanfall-diclofenac-oder-ibuprofen-mnjk ibuprofen childrens dose mg/kg Six workers at the crippled Fukushima nuclear plant have been exposed to radioactive water. The incident happened after one of them mistakenly removed a pipe connected to a water treatment system at the facility. Several tonnes of contaminated water was released, some of which doused the employees.

Recorded Delivery https://www.canadabusinessdirectorylistings.com/corega-ultra-creme-40g-p... corega maxi selante amostra grtis Pitching coach Dan Warthen was also given a two-year contract, according to front office sources. While all coaches are being retained, the pitching coach is the only one to receive a multiyear deal, the sources said.

I read a lot http://allphotobangkok.com/imodium-plus-comfort-tesco-mnjk el imodium para que sirve Syndergaard, who may start for Team USA on Sunday, and Triple-A righty Rafael Montero, who could start for the World team, are two of three Mets reps in the 15th Futures Game. Outfielder Brandon Nimmo, a first-round draft pick last year, will be on Team USA as well.

Photography http://www.kodiakmetalworks.com/tylenol-price-in-uae-alkx tylenol price in uae Sanchez is locked in a close battle with Smith, so there's a chance he could start the season opener -- which happens to be at home. Ryan was careful not to criticize the Jets' fan base, yet he seemed surprised they'd boo in a relatively meaningless scrimmage.

What part of do you come from? https://www.radstrategic.com/priligy-farmacias-similares-mnjk priligy 30 mg 6 tablet ne ie yarar To prepare for that possibility, which is still small, banks and money funds have begun taking steps to avoid any exposure to Treasuries they see at risk of delayed payments. Interest rates on bills maturing at the end of October have risen sharply in the last week.

Have you got a current driving licence? https://contraloria.bcs.gob.mx/captopril-sublingual-para-que-sirve-lkbm toradol 30 mg fiale sublinguale "As a part of the U.S. process, the SEC and DOJ have recently notified the group of the issues they consider could form the basis of enforcement actions and discussions are continuing," BHP said in a statement, adding that it could not comment on possible outcomes.

Thanks for sharing such a good opinion, post <br>
<br>

is pleasant, thats why i have read it entirely<br>
<br>

<br>
<br>

My website - <a href="https://algowiki.win/wiki/Post:Rumus_main_slots_daring_alaala_profession... play</a>

Could you tell me the number for ? http://allphotobangkok.com/dutasteride-helps-hair-growth-sphj dutasteride hair loss forum Carrefour has struggled for years in France, partly due to areliance on the hypermarket format it pioneered whereastime-pressed customers are shopping more locally and online, andbuying non-food goods from specialist stores.

Pages