Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

I do accept as true with all of the concepts you've offered to <br>
<br>

your post. They are really convincing and can certainly work.<br>
<br>

Still, the posts are very short for newbies. Could <br>
<br>

you please lengthen them a little from subsequent time?<br>
<br>

Thank you for the post.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my site: Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how concerning unpredicted emotions.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my web-site - <a href="https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/">Squid Game browser</a>

I don't even know how I stopped up here, however I assumed this publish used <br>
<br>

to be good. I don't know who you're however definitely you're going to a well-known blogger if you <br>
<br>

happen to are not already. Cheers!<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my blog <a href="https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/">Squid Game</a>

Hi all, here every one is sharing such familiarity, thus it's good to read this web site, and I used to pay a visit this website <br>
<br>

every day.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my blog post :: Homepage - https://marketbusinessglobal369.blogspot.com/2021/10/difference-between-...

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.<br>
<br>

I am hoping to see the same high-grade content by <br>
<br>

you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get <br>
<br>

my own website now ;)<br>
<br>

<br>
<br>

My web site: Squid Game - https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/

Thanks , I have just been looking for information approximately this subject for a <br>
<br>

long time and yours is the best I've came upon so far. But, what concerning the bottom <br>
<br>

line? Are you positive in regards to the source?<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my web-site: Satta king - https://sattanumbers.in/satta-king/

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?<br>
<br>

I'm kinda paranoid about losing everything I've <br>
<br>

worked hard on. Any recommendations?<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my web blog; <a href="https://plugtochat.com/">Live chat software</a>

My family every time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting know-how every day by reading <br>
<br>

such good articles or reviews.<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my webpage - Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

I think the admin of this web page is genuinely working hard for his <br>
<br>

web page, since here every information is quality based stuff.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Review my web page; <a href="https://healthcareblogss.blogspot.com/2021/10/difference-between-payday-...

It's the best time to make some plans for the future and <br>
<br>

it's time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or <br>
<br>

tips. Maybe you could write next articles referring to this article.<br>
<br>

I wish to read even more things about it!<br>
<br>

<br>
<br>

my blog post Squid Game in Browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

This article is <a href="https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/">Squid Game in Browser</a> fact a nice one <br>
<br>

it assists new net people, who are wishing for blogging.

Hello there! This post could not be written any better!<br>
<br>

Reading this post reminds me of my old room mate!<br>
<br>

<br>
<br>

He always kept talking about this. I will forward this post to him.<br>
<br>

Pretty sure he will have a good read. Many thanks for <br>
<br>

sharing!<br>
<br>

<br>
<br>

my homepage: <a href="https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/">Squid Game</a>

I do agree with all of the ideas you have introduced to your post.<br>
<br>

They are really convincing and can definitely work.<br>
<br>

<br>
<br>

Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please extend them a little from next time?<br>
<br>

<br>
<br>

Thanks for the post.<br>
<br>

<br>
<br>

my webpage ... <a href="https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/">Squid Game browser</a>

It is not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this web page dailly and <br>
<br>

obtain good facts from here everyday.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog Squid Game in Browser - https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/

I blog often and I really appreciate your content. The article has really peaked my interest.<br>
<br>

I will take a note of your website and keep checking for new information about once a week.<br>
<br>

I opted in for your RSS feed too.<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my site; home url - https://bbxusanews121.blogspot.com/2021/10/cash-in-snap-your-emergency-s...

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from This link - <br>
<br>

https://askforyoupro.blogspot.com/2021/10/payday-loans-some-helpful-tips... site, and your views are fastidious in favor of new people.

of course like your web-site but you have to check the spelling on quite <br>
<br>

a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I college reliable <br>
<br>

essay writing service in 3 hours - https://collegeessayswriting.com/ finding it very troublesome to tell the reality on the other hand I will <br>
<br>

surely come back again.

Hi, this weekend is fastidious in support of me, because this <br>
<br>

moment i am reading this fantastic educational paragraph here at my <br>
<br>

house.<br>
<br>

<br>
<br>

My web site Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-online/action/

I have read so many articles on the topic of the blogger lovers except this piece of writing is <br>
<br>

genuinely a fastidious article, keep it up.<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my blog post; Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.<br>
<br>

I'll make sure to bookmark it and return to read <br>
<br>

more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly return.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog ... <a href="http://roman78954320.blog-a-story.com/9048296/top-guidelines-of-%E0%B8%A...

I loved as much as you'll receive carried out right here.<br>
<br>

The sketch is attractive, your authored material stylish.<br>
<br>

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish <br>
<br>

be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly <br>
<br>

again since exactly the same nearly a lot often inside <br>
<br>

case you shield this hike.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web site home url - https://marketreviewpro.blogspot.com/2021/10/payday-loans-some-helpful-t...

It's nearly impossible to find knowledgeable people on this subject, but you sound like you know what you're talking about!<br>
<br>

Thanks<br>
<br>

<br>
<br>

my page <a href="https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/">Squid Game in Browser</a>

You need to be a part of a contest for one of the greatest websites online.<br>
<br>

I most certainly will recommend this web site!<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my site ... <a href="https://twitter.com/toptweets/status/1445739117237526540">twitter.com</a>

I'd like to find out more? I'd love to find out more details.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My blog post reliable essay writing service - https://quickessaywritingservice.com/

Remarkable issues here. I am very satisfied to see your article.<br>
<br>

Thanks a lot and I'm having a look ahead to touch you.<br>
<br>

Will you kindly drop me a mail?<br>
<br>

<br>
<br>

Look at my weblog ... <a href="https://browser-games.fun/squid-game-online/action/">Squid Game in Browser</a>

Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work <br>
<br>

so I decided to check out your website on my iphone during <br>
<br>

lunch break. I love the knowledge you present here and can't wait to take a look when I <br>
<br>

get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone ..<br>
<br>

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great blog!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Take a look at my site ... <a href="https://goodhealthtipsblog1.blogspot.com/2021/10/direct-lenders-for-payd... page</a>

I do not know if it's just me or if perhaps everybody else encountering <br>
<br>

issues with your website. It seems like some of the text Squid Game <br>
<br>

in Browser - https://browser-games.fun/squid-game-online/action/ your content are running off the screen. Can somebody else please comment and <br>
<br>

let me know if this is happening to them as well? This may <br>
<br>

be a problem with my web browser because I've had this happen previously.<br>
<br>

<br>
<br>

Appreciate it

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against <br>
<br>

hackers? I'm kinda paranoid about losing <br>
<br>

everything I've worked hard on. Any tips?<br>
<br>

<br>
<br>

my website <a href="https://sattanumbers.in/satta-king/">satta king</a>

I know this web page offers quality dependent articles and other <br>
<br>

material, is there any other site which gives such information in quality?<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web page - Satta king - https://sattanumbers.in/satta-king/

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?<br>
<br>

<br>
<br>

I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's <br>
<br>

the blog. Any feedback would be greatly appreciated.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my website - <a href="https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/">Squid Game in Browser</a>

This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read all at <br>
<br>

one place.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my homepage :: Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-online/action/

There's definately a lot to learn about this subject. I really like all of the points <br>
<br>

you have made.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my website ... Squid Game <br>
<br>

browser - https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/

Hello, Neat post. There's an issue along with your website <a href="https://browser-games.fun/squid-game-online/action/">Squid Game in Browser</a> web explorer, <br>
<br>

might check this? IE still is the marketplace leader and a huge portion of other folks will miss your <br>
<br>

fantastic writing due to this problem.

Greetings! This is my first visit to your blog!<br>
<br>

<br>
<br>

We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community college reliable essay writing service in 3 hours - https://collegeessayswriting.com/ the same niche.<br>
<br>

Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

Pretty! This was an incredibly wonderful article.<br>
<br>

Many thanks for providing these details.<br>
<br>

<br>
<br>

Review my web page :: <a href="https://plugtochat.com/">Live chat software</a>

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone <br>
<br>

to do it for you? Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.<br>
<br>

cheers<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog :: Squid Game in Browser - https://browser-games.fun/squid-game-online/action/

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other <br>
<br>

person's website link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor <br>
<br>

of you.<br>
<br>

<br>
<br>

my web page: <a href="https://www.conferenceadd.com/user/profile/698325">click here for more info</a>

Excellent post. I used to be checking continuously <br>
<br>

this blog and I'm impressed! Extremely helpful info specially the ultimate section :) I care click here for more info - http://learn.medicaidalaska.com/UserProfile/tabid/42/UserID/5780307/Defa... such info a lot.<br>
<br>

I was looking for this certain info for a very lengthy time.<br>
<br>

Thank you and good luck.

Hi, this weekend is fastidious designed for me, because this time i am reading this <br>
<br>

great educational paragraph see here - http://service.mobile.radiofann.com/node/2206760 at my residence.

Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch <br>
<br>

break. I love the knowledge you present here and can't <br>
<br>

wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my <br>
<br>

mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my homepage; <a href="https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/">Squid Game browser</a>

Just desire to say your article is as astounding.<br>
<br>

The clarity on your submit is just great and i <br>
<br>

can think you are knowledgeable in this subject. Well along with your permission let me to snatch your RSS feed to keep updated with approaching post.<br>
<br>

Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my weblog :: Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-3d/best-browser-games-2021/

Yes! Finally someone writes about homepage.<br>
<br>

<br>
<br>

Visit my page; This Page - https://marketbbcnews.blogspot.com/2021/10/payday-loans-benefits-and-ris...

You actually make it seem so easy with your presentation but <br>
<br>

I find this topic to be really something which I think I would never understand.<br>
<br>

It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my blog - <a href="https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/">Squid Game In Browser</a>

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you <br>
<br>

wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message <a href="https://newsblogs12300.blogspot.com/2021/10/payday-loans-for-bad-credit-... url</a> a little bit, but other <br>
<br>

than that, this is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

Somebody necessarily lend a hand to make significantly articles <br>
<br>

I might state. This is the very first time I <br>
<br>

frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made <br>
<br>

to create this particular submit incredible. Fantastic job!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My web blog; Squid Game browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

I believe that is among the most important information for me.<br>
<br>

And i am glad studying your article. But wanna remark on some <br>
<br>

normal things, The web site taste is perfect, the articles is Ifitzone ems training <br>
<br>

in vaughan Profile - https://yellow.place/en/ifitzone-health-and-performance-studio-vaughan-c... point of fact excellent :<br>
<br>

D. Good activity, cheers

Admiring the persistence you put into your website and <a href="https://browser-games.fun/squid-game-online/action/">squid Game in Browser</a> depth information you offer.<br>
<br>

<br>
<br>

It's nice to come across a blog every once in a <br>
<br>

while that isn't the same out of date rehashed information. Wonderful read!<br>
<br>

I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

I was more than happy to discover this web site. I need to to thank you for your time due to <a href="https://askforyoupro.blogspot.com/2021/10/payday-loans-some-helpful-tips... page</a> wonderful <br>
<br>

read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have <br>
<br>

you saved as a favorite to look at new things in your web site.

If you wish for to take much from this post then you have to apply such methods to your won blog.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my homepage - squid game browser - https://browser-games.fun/squid-game-browser/adventure/

Pages