Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

We work together http://banlaophen.go.th/voltaren-france-ski-rvyy voltaren gel warnings precautions The goal was waved off and Devils winger Michael Ryder, who had gone hard to the net for the rebound, was sent off for goalie interference. Calgary had its best prolonged pressure of the game on the ensuing power play, controlling the puck in the Devils’ zone for the entire man advantage.

Do you know the address? https://gyanvitaranam.media/prospecto-ibuprofeno-jarabe-nios-janj ibuprofen 800 safe while breastfeeding In the KTVU newscast, the four incorrect names were displayed on the screen, and an anchor read them aloud. Asiana Airlines has identified the pilot and copilot of the flight as Lee Kang-kook and Lee Jung-min.

Would you like a receipt? https://parqtowns.com/how-do-you-say-lamotrigine-in-english-ghcm how to wean off lamotrigine
An antique George I bureau cabinet, with a pre-sale estimate of up to $70,000, two Turkish carpets valued at $25,000 and $30,000, and a John F. Kennedy inscribed photograph to Hope, which could sell for up to $6,000, are among the highlights of the sales from the collection.

Could you ask him to call me? https://test.produkter.furnes.se/albuterol-for-infants-dosage-janj albuterol 2mg/5ml syrup Outside the fortress-like ticket office for the Statue of Liberty, three people dressed in green gowns, crowns and fake torches who make their living posing for tourist photographs considered the upside of a government shutdown.

We'd like to invite you for an interview https://dev.api.mosbeautyshop.com/alprostadil-online-prescription-ghcm alprostadil crema colombia This is certainly not a safe way to make electricity, when there is no way to control the process, no one can work in the building, and the reactor cannot be turned off. Add up the costs of this disaster, the people driven from their land and farms, the loss of an area 50 miles across, and contamination of the entire northern hemisphere of the planet. No amount of money could give back what has been lost. The genetic damages do not ever stop, birth defects carry to all descendents.

What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? https://www.otrprestige.com/empower-pharmacy-mnjk cornerstone pharmacy services The sexual practice involves a man stroking a woman’s clitoris for fifteen minutes. While orgasms happen, they’re not the goal, explains Nicole Daedone, founder of OneTaste, one of the most well-known orgasmic mediation centers in the country, which has a location in NYC.

I have my own business https://gyanvitaranam.media/topamax-interactions-with-wellbutrin-mnjk topamax sprinkle capsules dosage Coffeehouses craft the icy drink by mixing ground coffee with highly filtered water and storing it at about 65 degrees for eight to 24 hours. Baristas then strain the coffee into a concentrate, add filtered water and ice, and serve.

I've got a very weak signal http://www.kobify.com/escitalopram-aurovitas-ghcm taking champix and citalopram Athens stepped into the global spotlight when the Olympic Games returned home in 2004. The games were hailed as a success, despite widely publicised fears that the infrastructure would not be complete in time.

This site is crazy :) http://diglynden.com/promethazine-codeine-en-jarabe-para-la-tos-precio-mnjk promethazine dm coupons "One appreciates this upsets the liberal-left but we should be permitted to entertain our own opinions on these matters just as they are, without being smeared as 'far-right'. It is clear that people across the political spectrums amongst the man-in-the-street are concerned about immigration."

I'm only getting an answering machine https://gyanvitaranam.media/extenze-male-enhancement-original-formula-rvyy where to buy extenze The planned September summit would allow the two presidents to discuss the Snowden affair and other issues face-to-face. The meeting should not be seen as a reward, but as an opportunity for the two leaders to discuss areas of both agreement and difference. Canceling the meeting would deprive the United States of an important opportunity to directly raise concerns and expectations with the Russians.

We're at university together https://massivetradinginvestment.com/lidocaine-adrenaline-maroc-wvfh lidocaine spray 10 38g As a product manager, he got stock options and cashed themin over the five years he worked there. He married a fellowGoogle employee, so she had stock too. Then she moved on to Yelp, and he quit to launch TellApart, which providestechnology solutions for e-commerce sites.

I came here to study http://oxin.ist/can-you-take-zyrtec-while-breastfeeding-ekud allegra vs. zyrtec The U.S. space agency expects to spend about $1.5 billion, plus launch costs, on a mission to follow the ongoing Mars rover Curiosity, which is scouting an ancient impact crater for habitats that could have supported microbial life.

Do you like it here? http://devinswany.com/rosacea-differin-gel-mnjk rosacea differin gel "I'm interested in the regional aspect, because we tour all over the country," said Ms Tackley. "Whether people in the north-west will choose the same things as people in the south-west. I didn't want to have a very London-centric vote."

Can you put it on the scales, please? https://dev.glasfaser.netinsiders.de/what-is-the-medicine-methocarbamol-... will methocarbamol show on a drug test Perhaps more convincing, Amazon, Microsoft and some others offer data centers in Europe with encryption that prevents significant hurdles to snooping by anyone including the service providers themselves and the U.S. agencies. Encryption, however, comes with drawbacks, making using the cloud more cumbersome.

Photography https://baurzhan.kz/ciprofloxacina-y-gonorrea-janj ciprofloxacino para sinusite But, after today's comments from the commissioner and especially Google, the case now seems to have edged significantly closer to a settlement deal that could yet leave some parties feeling frozen out of the negotiations. ®

I'd like , please https://massivetradinginvestment.com/como-se-toma-ivexterm-janj ivexterm riesgos The auction house said it had attracted interest from collectors all over the world. More than 300,000 people viewed it during a three-month exhibition in the United States. ($1 = 0.6178 British pounds)

Could I have , please? http://banlaophen.go.th/kamagra-huvudvrk-ekud kamagra gel uputstvo za upotrebu As a result, Poland's 10-year bond yield rose as much as 150basis points in just a month, although it has since fallen fromthose levels, while the zloty lost nearly 5 percentagainst the euro, leading the region's asset falls.

What's the interest rate on this account? https://www.otrprestige.com/ornidazole-tablets-500mg-la-thuoc-gi-janj ofloxacin & ornidazole tablets ip uses In August 2012, nine people were injured from bullets fired by police in a confrontation with a gunman near the Empire State Building. They were hit by stray bullets, ricochets and fragments, suffering non-life-threatening gunshot and graze wounds. Officials at the time defended the officers’ decision to fire on a street crowded with people.

Languages https://test.produkter.furnes.se/ciprofloxacin-sore-throat-side-effect-rvyy ciprain ciprofloxacino 250 mg para que sirve A South Korean court ordered the Henna impounded on behalfof creditor Shagang Shipping Co Ltd which said the ship's ownerHNA Group Co. Ltd owed $58 million on lease payments related toanother vessel. The claim had been upheld by arbitration inLondon.

I can't get a signal https://dev.api.mosbeautyshop.com/diflucan-tablete-iskustva-fnnz thuoc fluconazole (diflucan) 150 mg China, the world's top consumer of iron ore, imported arecord 74.58 million tonnes of the steel-making ingredient inSeptember, up eight percent from August and an increase of 15percent on an annual basis, customs data showed.

I never went to university https://dev.glasfaser.netinsiders.de/100mg-zoloft-reddit-ekud 100mg zoloft reddit Even though they're not part of unions, fast-food workers who take part in strikes are generally protected from retaliation by employers. Federal labour law gives all workers the right to engage in "protected concerted activities" to complain about wages, working conditions or other terms of employment.

Will I have to work on Saturdays? https://www.otrprestige.com/promethazine-w-codeine-syrup-ekud promethazine 10mg “In other horned dinosaurs, if you take off the top of theskull, you can’t tell them apart. This is different,” Sampsonsaid of Nasutoceratops. “It has an enlarged nose up front, ashorter face and its jaw is dropped. That points to the fact itwas evolving on its own.”

I work for myself http://banlaophen.go.th/adapalene-benzoyl-peroxide-gel-galderma-mnjk what is clindamycin phosphate benzoyl peroxide gel used for Still, the two researchers said they are able to use thehacked femtocell to spy on Verizon phones even after Verizonreleased that update because they had modified the device beforethe company pushed out the software fix.

I'd like to pay this cheque in, please https://www.otrprestige.com/yasminelle-pille-dosierung-janj yasmin pildora engorda The international jury that punished Oracle in the biggest cheating scandal in Cup history also expelled Kostecki's brother-in-law, first-choice Oracle wing trimmer Dirk de Ridder for making illegal boat alterations.

I can't get a signal https://massivetradinginvestment.com/nexium-40-mg-twice-a-day-ekud nexium mups 20 mg price in bangladesh "We have a privatisation strategy, which was approved by thegovernment. That is a two-fold strategy, which opens the doorsfor the private sector to venture into new projects on the onehand and reduces the government stake in...companies that arewholly or partially owned by the government," he said.

We need someone with qualifications https://massivetradinginvestment.com/what-is-prelox-blue-used-for-hwjk herbalife prelox blue in india Unemployment is not particularly high at 3 percent, but young Malays often struggle to find work in the private sector. Nine out of 10 unemployed graduates are Malay, raising a fear in UMNO that first-time voters in youthful Malaysia could turn against the party at the next election, unless they have jobs.

Some First Class stamps https://dev.api.mosbeautyshop.com/i-suhagrat-jahiya-char-char-kare-char-... suhagraat islamic tarika video San Diego Padres shortstop Everth Cabrera, meanwhile, pinned the blame for his suspension directly on Nunez. “I didn’t search for this. This was something that was presented to me. In 2011, (my) ex-agent Juan Nunez is the one who started telling me about this substance,” Cabrera said during a press conference held after he was suspended. The San Diego shortstop fired ACES in the fall of 2012 and switched to Scott Boras.

Other amount http://diglynden.com/elavil-effets-secondaires-ghcm cymbalta vs. elavil for fibromyalgia However, lawyers said this example was unlikely to mean foreign companies in China would increase the disclosure of any illegal activity under the anti-monopoly law to local regulators since reporting procedures were less established than in Europe or the United States.

We work together http://banlaophen.go.th/levothyroxine-sodium-tablet-50-mcg-brwp levothyroxine spc “The former will cause hedging behavior by governments worried about U.S. staying power, and the latter may result in more aggressive postures by nations interested in exploring the limits of U.S. determination,” he said.

Looking for a job https://dev.glasfaser.netinsiders.de/how-long-does-provera-take-to-induc... provera goodrx The screen size fits in with previous rumors, and it’s said the resolution will be an excellent 1920 x 1200, matching the latest Nexus 7 tablet. It’s an unusual screen size, and could help the G Pad standout in a very crowded market. But anyone who thinks a tablet that measures at least 8.3-inches is pocket-sized, must own some ridiculous trousers. Powering the tablet could be a quad-core processor and 2GB of RAM.

I'd like a phonecard, please https://www.otrprestige.com/farmacias-que-venden-cytotec-en-la-paz-boliv... venta de pastillas cytotec argentina This Arsenal squad has a sound enough base – and the potential is best exemplified by the wonderful early season form of Aaron Ramsey – but they still lack a sprink­ling of proven winners.

I don't know what I want to do after university https://baurzhan.kz/ciprofloxacin-250-mg-5ml-oral-suspension-ekud ciprofloxacin tab mims
The second component of the outside money stock is currency,which is supplied in the United States at almost $1,000 per every man, woman, and child. More than half of the currency is made up of money that is held in denominations greater than $100. By almost anyone's guess, a very large fraction of that $100-and-up money is held by people who don't want their transactions to be visible. In fact, the inflation tax is primarily a burden on people who are holding illicitly received assets. I can't imagine a sillier aspect of the monetary policy problem than worrying about the Harberger triangle associated with the taxation of those transactions.

The manager http://devinswany.com/viagra-bez-recepta-srbija-ghcm osta viagra eestis Aurel BGC chartist Gerard Sagnier saw a potentialconsolidation period starting on indexes, although he regardedthe medium-term trend as remaining positive, with the Euro STOXX50 still trading above its 50-day moving average, a key supportlevel.

I'd like to open an account https://parqtowns.com/amlodipine--losartan-potassium-tablets-ip-ghcm amlodipine dog side effects Government lawyers had argued that Bernanke should not be forced to answer questions about the bailout negotiations and decisions. Judge Thomas Wheeler acknowledged that high-ranking officials generally would not testify, but said there were "extraordinary circumstances" to compel it since Bernanke has personal knowledge that cannot be obtained through other sources.

Could I order a new chequebook, please? https://massivetradinginvestment.com/can-i-take-tylenol-sinus-while-brea... what is the ingredient in tylenol pm House Minority Whip Steny Hoyer said it is unclear what Republicans want, with many conservatives clamoring to roll back President Barack Obama's healthcare law and House Speaker John Boehner saying he will not raise the debt limit unless Obama negotiates on ways to reduce deficits.

Do you play any instruments? https://baurzhan.kz/tc-dng-thuc-omeprazole-delayed-release-mnjk omeprazole 40 mg capsule price RBC was not the first bank to re-evaluate its sovereignbusiness when it exited Belgium, Italy, France, Germany andSpain and reallocated those resources towards the fee-payingsub-sovereign business, supranational and agency franchise.

Nice to meet you https://baurzhan.kz/escitalopram-stada-10-mg-prospecto-ghcm escitalopram 5 mg nebenwirkungen The impoverished North's large but ageing conventional military is considered unfit to fight an extended modern battle but it staged surprise attacks against the South in 2010 that killed 50 people in aggression unprecedented since the war.

I'm in my first year at university https://massivetradinginvestment.com/requip-4mg-uanb requip 4mg Typhoon Utor, described as the strongest globally this year, slammed ashore in mountainous eastern Aurora province with sustained winds of 175 kilometers (109 miles) per hour and gusts of up to 210 kph (130 mph).

Insert your card http://www.gregahern.us/kamagra-damla-nasl-kullanlr-janj kamagra kopen in nederland met ideal The intrusion last Thursday marked a rare cyber attack onthe U.S. company's network and comes at a time when third-partydevelopers are testing their apps on Apple's iOS 7 - asmartphone and tablet platform to be launched in the fall.

I'm interested in this position https://www.otrprestige.com/cataflampro-xt-rvyy precio cataflam 50 mg Not surprisingly, one of his best sellers — beyond the house made Bulgarian sausages (frozen 2-pound packs are $11) and prepared foods like stuffed peppers and spiced $1.50 kyufteta, or meatballs — is his coffee. It’s freshly roasted every single morning at the Parrot warehouse in New Jersey and runs about $6.99 per pound.

Do you know the address? http://oxin.ist/comprar-citalopram-sin-receta-mnjk citalopram 20 mg farmacias similares That fund, which invested in real estate deals between 2007 and 2011, was valued at 1.7 times its investors' money as of the end of June, representing a net internal rate of return of 10 percent, Blackstone said last month.

Yes, I play the guitar https://massivetradinginvestment.com/pantoprazole-dosing-instructions-ekud pantoprazole sodium and domperidone
Other threats to the financial system come from recent proposals, from both the left and the right, to change the Fed's mission and make it take direction from other parts of government. Volcker cautions about the current calls to reduce the Fed's independence. Without an independent Fed, incumbent presidents would find it irresistible to stimulate the economy in the months leading up to an election, and the Fed's compliance will kick off waves of inflation that will be impossible to control.

I've lost my bank card http://www.gregahern.us/simpiox-dosis-ghcm simpiox 5ml para que sirve Kidnapping victim Hannah Anderson, 16, spoke out about her captor James DiMaggio and the death of her mother and brother. She also released pictures of herself on social media networks Instagram and ask.fm.

Will I have to work on Saturdays? https://test.produkter.furnes.se/voltarol-gel-and-pregnancy-rvyy is voltarol gel the same as voltaren gel Getinge said it had been hit by factors such as anunfavourable product mix, delays in creating cost synergiesfollowing its acquisition of TSS, a U.S. Medical Device tax andnegative exchange rate effects.

How do you do? http://banlaophen.go.th/atorvastatin-nebenwirkungen-ekud atorvastatine effets secondaires musculaires Fukushima Dai-ichi plant went into multiple meltdowns after the March 2011 tsunami, and tons of water are being used daily to keep its reactors under control. Decommissioning is expected to take decades.

I'd like to take the job https://massivetradinginvestment.com/levofloxacino-doctoralia-janj ciprofloxacin 250 wirkung pille A general view of a building of Tokyo Electric Power Company's (TEPCO) tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant is seen from a bus during a media tour at the plant in Fukushima prefecture June 12, 2013.

I've got a part-time job https://baurzhan.kz/la-ciprofloxacina-sirve-para-la-infeccion-de-gargant... harga ciprofloxacin di apotik A mix of striking workers, militias and political activistshave blocked Libya's oil ports for more than two months,resulting, according to Arusi, in more than $5 billion in lostrevenues for the OPEC members whose budget relies on oil.

Have you got a current driving licence? https://dev.api.mosbeautyshop.com/piracetam-800-prospect-janj efek samping obat piracetam 1200 mg Still, Detroit's population decline has given rise to adebate over whether to provide services to sparsely-populatedareas. People in these areas argue they are already largelyignored by the city's underfunded police, fire and emergencyservices.

Hold the line, please http://devinswany.com/naproxen-hasco-krem-rvyy sumatriptn y naproxeno sdico precio After spiking to over 8 percent due to the political turmoil, Portugal's benchmark 10-year bond yields have rolled back and were nearing the end of July at 6.4 percent, around the level where they started.

I was made redundant two months ago https://dev.api.mosbeautyshop.com/ozark-compounding-pharmacy-fwdd bridgeport pharmacy services Texas Instruments' book to bill ratio, a measure of ordersfilled, was 1.03 in the second quarter, unchanged from the priorquarter. A ratio of over 1 suggests a chipmaker received moreorders than it could fill during a given period.

Pages