Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike

Neni: 
11

Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre: 

  • viktimave të dhunës në familje;
  • viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  • viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;

ç)    fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; 

fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; 

dh)  personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit; 

personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor; 

ë)  personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore; 

personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor; 

gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;  

personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. 

Për të drejtat procedurale, Ligji “Për Ndihmën Juridike” zgjeron kategorinë e personave që përfitojnë ndihmë juridike dhe prezanton konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore[1].

Ky nen përcakton përfituesit e ndihmës juridike, të cilët janë përfitues pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre. Këta përfitues kategorizohen si kategori e veçantë për shkak të cilësisë së tyre. Nga pikëpamja e kategorisë përfituese, Ligji nr. 111/2017 sanksionon qartësisht dhe kodifikon kategoritë përfituese, duke e zgjeruar rrethin e tyre, me kategoritë e veçanta të përfituesve, pavarësisht të ardhurave dhe pasurive[2], si: viktima të dhunës në familje, viktima të abuzuar seksualisht, dhe viktima të trafikimi të qenieve njerëzore në çdo faze procedimi penal, viktima të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, fëmijët që jetojnë në institucione të përkujdesit shëndetësor, fëmijët nën kujdestari kur duan të nisin veprime kundër kujdestarit, ose pa pëlqimin e tij, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, personat që i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit mendor, personat të cilët i nënshtrohen vullnetarisht trajtimit për sëmundje të rënda mendore, personat ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, personat të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, personat të cilat janë diskriminuar, i provuar ky cenim përmes vendimi të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘a’, pra, viktimave të dhunës në familje, është e rëndësishme të referohemi në përkufizimet e Ligjit nr. 9669[3] datë 18.12.2006 “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 47/2018. Sipas këtij ligji, “viktimë” është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të nenit 3: “1. “Dhunë” është çdo veprim ose mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik”.

Përkufizimet dhe parashikimet e mëposhtme ndihmojnë për identifikimin me të saktë të kësaj kategorie të veçantë: Neni 3, pika 2: “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, i përcaktuar si pas pikës 1, të këtij neni, që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve të familjes, të përcaktuar në pikën 7, të këtij neni, që janë ose kanë qenë në marrëdhënie familjare, pavarësisht nga fakti nëse dhunuesin ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën”. Neni 3, pika 7, parashikon: “Pjesëtarë të familjes” janë: a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish-partneri/ja bashkëjetues; b) vëllezërit, motrat, përfshirë, sipas rastit, edhe bashkëshortin/en ose bashkëjetuesin/en e tyre, si dhe nipin e mbesën, nëse këta të fundit janë anëtarë të njësisë shtëpiake; c) paraardhësit dhe pasardhësit në vijë të drejtë, pa kufizime, përfshirë edhe rastet kur kjo marrëdhënie krijohet nëpërmjet birësimit; ç) prindërit e bashkëshortit/es ose të bashkëjetuesit/es, përfshirë dhe thjeshtrin/thjeshtrën, edhe sikur kjo lidhje të burojë nga birësimi; d) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e birësuar të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; dh) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit, bashkëshortes, bashkëjetuesit/es; e) fëmijët e bashkëshortëve ose partnerëve bashkëjetues; ë) personat, të cilët janë ose kanë qenë në marrëdhënie intime, jo domosdoshmërisht të shoqëruar me bashkëjetesë, gëzojnë të njëjtën mbrojtje; f) kujdestari dhe personi që ndodhet në kujdesin e tij gjatë kohës që vazhdon kujdestaria, sipas përcaktimeve të kujdestarisë mbi të miturit dhe kujdestarisë për personat me aftësi të kufizuar dhe personit që i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar sipas dispozitave të Kodit të Familjes”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘b’, pra, viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal, është e rëndësishme që para së gjithash të referohemi neneve përkatëse të Kodit Penal (nenet në Kreun II, Seksioni VI ‘Krime seksuale', dhe nenet 110/a dhe 128/b) dhe Kodit të Procedurës Penale (neni 58, 58/a, 58/b) ku lexohen elemente që mund të përdoren për të përkufizuar kategoritë e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit të qenies njerëzore. Për të identifikuar sa më mirë kategorinë e viktimave të trafikimit të qenies njerëzore është e rëndësishme të referohemi edhe nenit 4 të Konventës së  Këshillit të Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ratifikuar me Ligjin nr.9642, datë 20.11.2006, ku lexojmë këtë përkufizim: "Viktimë" do të nënkuptojë çdo person fizik që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore, siç përcaktohet në këtë nen". Konsultimi i sa më sipër do të lehtësojë identifikimin e këtyre grupeve për efekte të përfitimit të ndihmës juridike. 

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘c’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil, neni 9: “I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është i pazoti të kujdeset për punën e tij për shkak sëmundjesh psikike ose zhvillimi të metë mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor”. E rëndësishme është edhe konsultimi me Ligjin nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, ku neni 3 përkufizon termin “I mitur në konflikt me ligjin”[4] (shih më poshtë për përkufizimin përkatës).

Në lidhje me kategoritë e veçanta të përcaktuara në pikat a, b, c, të nenit 11 kur janë viktima të veprave penale vlen të përmendet se e drejta për ndihmë juridike, krahas të drejtave të tjera, rrjedh edhe nga dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale: Neni 58 ‘Të drejtat e viktimës së veprës penale’ parashikon: “1. Viktima e veprës penale ka të drejtë: ... b) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën ndaj viktimave të veprës penale; ... ç) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas legjislacionit në fuqi; ... gj) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen me statusin e viktimës së veprës penale; ... i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj si dëshmitar, etj.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11, pika ‘g’ dhe ‘h’, pra, personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor, dhe personave të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore, duhet të referohemi në përkufizimet përkatëse të parashikuara në Ligj nr.44/2012 “Për shëndetin mendor” dhe Kodin e Procedurës Penale.

Ligj nr. 44/2012 “Për shendetin mendor”, neni 3 përkufizon si më poshtë: “… 10. "Trajtim i vullnetshëm" është trajtimi me kërkesë ose miratim të personit që vuan rregullime të shëndetit mendor ose me kërkesë të përfaqësuesit ligjor të të miturit nën moshën 14 vjeç[5]. 11. "Trajtim i pavullnetshëm[6]" është trajtimi i një personi që vuan nga një çrregullim serioz i shëndetit mendor, që kryhet pa miratimin e tij dhe konfirmohet nëpërmjet një vendimi gjyqësor”.

Ligji nr.7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 46 ‘Masat mjekësore të detyrueshme’ parashikon: “1. Në çdo rast kur gjendja mendore e të pandehurit tregon se ai duhet të kurohet, gjykata, vendos, edhe kryesisht shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik. 2. Kur është vendosur ose duhet vendosur masa mjekësore e detyrueshme për të pandehurin, gjykata urdhëron që i pandehuri të ruhet në një institucion psikiatrik. 3. Gjatë hetimeve paraprake, prokurori i kërkon gjykatës të vendosë për shtrimin e të pandehurit në një institucion psikiatrik dhe kur vonesa paraqet rrezik, urdhëron shtrimin e përkohshëm deri në marrjen e vendimit nga gjykata”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘i’, pra personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi, duhet të referohemi në përkufizimin e Kodit Civil Neni 10 i cili parashikon se “Personit madhor, që për shkak sëmundje psikike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tij, mund t’i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës”.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategoritë e veçantë të përfituesve tëpërcaktuar në nenin 11, pika ‘c’, ‘d’, ‘e’, pra, viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal; fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore; fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor; duhet të referohemi në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”. Neni 3 parashikon se “I mitur në konflikt me ligjin” është çdo person që ka mbushur moshën e përgjegjësisë penale deri nën moshën 18 vjeç, ndaj të cilit ekziston një dyshim i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale, është marrë si i pandehur dhe/ose është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Me tej, ky nen perkufizon “I mitur viktimë” është çdo person nën moshën 18 vjeç, të cilit i është shkaktuar dëm moral, fizik ose material, si pasojë e një vepre penale.

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘f’, personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar[7], në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit, duhet të referohemi veçanërisht në përkufizimet dhe parashikimet e Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[8], Ligjit 57/2019 “Për asistencën sociale” dhe Ligjin nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit"[9] për të identifikuar nga pikëpamja strikte ligjore grupet përkatëse për përfitim nga ndihma juridike  falas:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: invaliditetin, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, ; b) personat e tjerë ekonomik aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me … invaliditetin dhe….
Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale”: Neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit: Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”
Ligji nr.8098 datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit", neni 1, parashikon:

“Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.”

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘k’, pra, personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale, duhet të referohemi në parashikimet përkatëse të Ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”[10] dhe Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale”:

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 parashikon: “Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me: paaftësinë e përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes, barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes, aksidentin në punë dhe sëmundjet profesionale, papunësinë; b) personat e tjerë ekonomikisht aktivë (punëdhënësi dhe të vetëpunësuarit), në lidhje me barrëlindjen, pleqërinë, invaliditetin dhe humbjen e mbajtësit të familjes.
Ligji nr.57/2019 “Për asistencën sociale”: neni 2 “Ky ligj ka për qëllim: a) të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore; b) të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre; c) të garantojë asistencë sociale nëpërmjet ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; ç) mir organizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale”. Neni 3 parashikon: “Fusha e zbatimit. Ky ligj zbatohet për individët, familjet në nevojë, personat me aftësi të kufizuara në Republikën e Shqipërisë dhe nënat me foshnja të porsalindura, për ofrimin dhe garantimin e asistencës sociale.”

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi aplikant për ndihmë juridike plotëson kushtet përkatëse (shih më sipër kushtet dhe kërkesat për përfituesit e ndihmës ligjore sipas këtij neni), kërkesa e ofruesit të ndihmës juridike për aktet përkatëse administrative, vendimet gjyqësore, dhe dokumentet e tjera përkatëse, legjitimohen nga nevoja për të provuar përmbushjen e kërkesave dhe kritereve ligjore të përzgjeshmërisë, krahas plotësimit të formularёve, etj., përkatës.        

Në lidhje me përfituesit e ndihmës juridike për kategorinë e veçantë të përfituesve të përcaktuar në nenin 11 pika ‘l’, pra, personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, duhet të referohemi në parashikimet e Ligjit nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe konventat përkatëse të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. Kështu, as Ligji nr. 10221, as Konventa ndërkombëtare për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994) dhe as Konventa mbi eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, nuk bëjnë përkufizim të personit subjekt i diskriminimit. Megjithatë, përkatësisht nga objekti dhe përmbajtja e Ligjit nr. 10221/2010 dhe e konventave përkatëse[11] identifikojmë elementet e rëndësishëm për përkufizimin për qëllime të Ligjit nr. 111/2017 të personave të cilëve u është cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim.

Në lidhje me provueshmërinë e faktit që personi ka qenë subjekt i diskriminuar, është e rëndësishme të marrim në vlerësim që pika 10 e nenit 33 të Ligjit nr. 10221/2010 parashikon se Komisioneri shprehet me vendim dhe se ky vendim është një akt administrativ që konstaton diskriminimin dhe vendos një masë gjobe për shkelësin. Neni 34 i këtij ligji parashikon se subjekti shkelës ka të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë, por, pavarësisht nga kjo e drejtë, për qëllime të Ligjit nr. 111/2017, për te përfituar ndihmë juridike, personi kërkues mund të konsiderohet person që i është cënuar e drejta për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, veçanërisht, pasi ka dalë një vendim nga Komisioneri përkatës. E rëndësishme për qëllim të kësaj kategorie është që konsiderohen si persona që plotësojnë kushtet e përzgjedhshmërisë ata të cilët janë të konfirmuar si viktima të diskriminimit nga Komisionieri kundër Diskriminimit.

 

 

Komentet

Awesome! Its actually remarkable article, I have got much clear idea on the topic of from this <br>
<br>

piece of writing.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my homepage ... gobiofit order online (<a href="https://mctramites.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2120762...)

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this <br>
<br>

write-up and the rest of the website is very good.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my site :: meticore independent reviews ( http://service.mobile.radiofann.com/node/975136 - <br>
<br>

http://service.mobile.radiofann.com/node/975136 )

Hi, I would like to subscribe for this web site to get newest updates, therefore where can i do <br>
<br>

it please assist.<br>
<br>

<br>
<br>

my web page; meticore instructions (<a href="https://dupd.cayetano.edu.pe/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2...)

Thanks , I have recently been searching for information approximately this subject for a long time and yours <br>
<br>

is the best I have discovered till now. But, what in regards to the bottom line?<br>
<br>

<br>
<br>

Are you sure in regards to the source?<br>
<br>

<br>
<br>

Stop by my website :: okinawa flat belly tonic recipe ( <br>
<br>

Ulrich - http://purposeunitedproject.org/flat-belly-diet-find-the-best-way-to-she... )

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?<br>
<br>

<br>
<br>

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked <br>
<br>

hard on. Any tips?<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web blog; meticore does it work [<a href="https://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/node/18915">Gabriela</a>]

Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and post is truly <br>
<br>

fruitful in favor of me, keep up posting these types of content.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my website ... okinawa flat belly tonic affiliate ( Fredericka <br>
<br>

- http://dmbrg.com/cc/349742 )

Thanks for sharing your thoughts about best tinnitus supplement.<br>
<br>

Regards<br>
<br>

<br>
<br>

my site silencil independent reviews (<a href="http://predit.ru/Forum/index.php/763128-tinnitus-diet-tips-what-things-t...)

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?<br>
<br>

you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well <br>
<br>

as the content!<br>
<br>

<br>
<br>

My blog okinawa flat belly tonic reviews - http://sosoru.jp/web/bbs/1642051

I'm not sure why but this site is loading extremely <br>
<br>

slow for me. Is anyone else having this issue or is <br>
<br>

it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Review my page ... best tinnitus solution (<a href="http://eltobogancr.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=921038"...)

Wow! After all I got a weblog from where I be able to genuinely get valuable facts concerning my study meticore before <br>
<br>

and after ( Ardis - http://eltobogancr.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=921227 ) knowledge.

Hey are using Wordpress for your blog platform?<br>
<br>

<br>
<br>

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and <br>
<br>

set up my own. Do you need any coding expertise to <br>
<br>

make your own blog? Any help would be greatly appreciated!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my website: mymeticore - <a href="https://lis-altesse.com/groups/nutritious-diet-foods-5-simple-steps-to-h...,

Hello, i think that i saw you visited my site <br>
<br>

thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things <br>
<br>

to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Take a look at my weblog; meticore honest reviews - http://srsrch.synology.me/xe/index.php?mid=notice&document_srl=1440600

You could certainly see your skills in the <br>
<br>

article you write. The world hopes for even more passionate <br>
<br>

writers like you who aren't afraid to say how they believe.<br>
<br>

All the time follow your heart.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web site ... meticore armstrong (<a href="https://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/node/18932">www.ligalesnimoudrosti....)

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?<br>
<br>

Plz answer back as I'm looking to design my own blog and <br>
<br>

would like to know where u got this from. many thanks<br>
<br>

<br>
<br>

my web page :: tinnitus solution ( Arlie - https://dev.wiki.synshop.org/user/michaelagregor7 )

It's perfect time to make some plans for <br>
<br>

the future and it is time to be happy. I have read this post <br>
<br>

and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.<br>
<br>

<br>
<br>

Maybe you could write next articles referring to this article.<br>
<br>

<br>
<br>

I wish to read even more things about it!<br>
<br>

<br>
<br>

My webpage ... okinawa flat belly tonic diet (<a href="https://arabhelp.org/1107023/the-flat-belly-diet-does-it-work-as-well-as...)

For latest news you have to visit world-wide-web and reviews on gobiofit ( Audra - http://www.thefreeadforum.com/postclassifieds/user/profile/634782 ) web I <br>
<br>

found this website as a finest web site for most recent updates.

Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with <br>
<br>

hackers? My last blog (wordpress) was hacked and <br>
<br>

I ended up losing many months of hard work due to no back up.<br>
<br>

Do you have any solutions to stop hackers?<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web page: gluco shield pro ingredients - <br>
<br>

<a href="http://www.casaberabbtrani.it/component/k2/itemlist/user/1694473.html">F...,

This paragraph provides clear idea in support of the new viewers of <br>
<br>

blogging, that in fact how to do blogging and site-building.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my weblog: okinawa flat belly tonic blog ( Katia - <br>
<br>

http://guiadetudo.com/index.php/component/k2/itemlist/user/414853 )

As the admin of this site is working, no hesitation very shortly <br>
<br>

it will be famous, due to its quality contents.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my website :: gobiofit supplement (<a href="https://dr-spiller.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=126...)

This is really fascinating, You are an overly professional blogger.<br>
<br>

<br>
<br>

I have joined your rss feed and look forward to in the <br>
<br>

hunt for extra of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks<br>
<br>

<br>
<br>

Take a look at my web blog; gluco shield pro buy, <br>
<br>

Annie - https://collegerank.ru/component/k2/itemlist/user/139996 ,

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted <br>
<br>

to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and <br>
<br>

I hope you write again soon!<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my webpage :: okinawa flat belly tonic user reviews (<a href="http://guiadetudo.com/index.php/component/k2/itemlist/user/416001">Tawny...)

great issues altogether, you simply won a brand new reader.<br>
<br>

<br>
<br>

What may you recommend in regards to your submit that you <br>
<br>

simply made a few days ago? Any sure?<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my web site :: gluco shield pro amazon ( Vickey - https://arabhelp.org/1108183/diabetic-diet-whats-the-top-diabetic-diet-plan )

This post will assist the internet people for setting up new website or even a blog from <br>
<br>

start to end.<br>
<br>

<br>
<br>

Stop by my webpage ... okinawa flat belly tonic system reviews, <a href="http://atozsrilanka.com/user/profile/321921">Sandra</a>,

Hi to every single one, it's actually a pleasant for me to pay a visit this site, it contains helpful Information.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my page blast auxiliary portable ac consumer reports <br>
<br>

( www.casaberabbtrani.it - http://www.casaberabbtrani.it/component/k2/itemlist/user/1699113.html )

hello!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact more approximately your <br>
<br>

article on AOL? I need an expert in this house to solve my problem.<br>
<br>

May be that's you! Looking ahead to peer you.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my weblog ... <a href="https://turismoaccesiblecyl.es/users/rubinnowacki05656996">gluconite reviews</a>

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience regarding unexpected emotions.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my web site ... gobiofit diet ( https://www.petads.com.au/ - https://www.petads.com.au/user/profile/139208 )

Thanks for sharing your thoughts about <a href="https://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/node/19030">Is Gluconite Safe To Take</a> does it work.<br>
<br>

Regards

Magnificent items from you, man. I have keep in mind your stuff prior to and you are just extremely magnificent.<br>
<br>

I actually like what you have obtained here, <br>
<br>

really like what you are stating and the way in which you are <br>
<br>

saying it. You're making it entertaining and you continue to care for <br>
<br>

to keep it sensible. I cant wait to learn much more from you.<br>
<br>

That is actually a wonderful web site.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog :: okinawa flat belly tonic reviews 2021 <br>
<br>

- https://collegerank.ru/component/k2/itemlist/user/140462

Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.<br>
<br>

I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.<br>
<br>

<br>
<br>

Any help would be greatly appreciated!<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog post ... blast auxiliary desktop ac ultra reviews (<a href="http://service.mobile.radiofann.com/node/977690">Jody</a>)

gluconite for sale ( Francesco - http://purposeunitedproject.org/what-exactly-are-normal-blood-glucose-ra... ) most recent <br>
<br>

information you have to visit web and on world-wide-web I found this website as a <br>
<br>

finest website for newest updates.

I enjoy reading through an article that will make people think.<br>
<br>

Also, thank you for allowing for me to comment!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my webpage :: gluconite and diabetes (<a href="https://freesewa.com/user/profile/115051">Timothy</a>)

Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is <br>
<br>

difficult to write.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my homepage :: Gluco Shield Pro review ( cac-lopworks-appdev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com - https://cac-lopworks-appdev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/41... )

Hey there! Quick question that's completely off topic.<br>
<br>

Do you know how to make your site mobile friendly?<br>
<br>

My site looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.<br>
<br>

<br>
<br>

If you have any suggestions, please share.<br>
<br>

Appreciate it!<br>
<br>

<br>
<br>

my web page ... gobiofit price [<a href="http://www.guiaeventos.es/author/charlotte58/">Richelle</a>]

Hi, I what kind of pickles do you use for fried pickles, Refugia - https://www.sashroyi.com/irritable-bowel-syndrome-supplements-7 ,<br>
<br>

think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I will return once again since <br>
<br>

i have saved as a favorite it. Money and freedom is <br>
<br>

the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?<br>
<br>

I have a blog based on the same ideas you discuss and <br>
<br>

would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate <br>
<br>

your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot <br>
<br>

me an email.<br>
<br>

<br>
<br>

Stop by my weblog: <a href="http://kodeforest.net/wp-demo/disaster-relief/community/profile/noahduck... Customer Service</a>

For most up-to-date information you have to go to see world-wide-web <br>
<br>

and on world-wide-web I found this web site as <br>
<br>

gluco shield pro a scam, <a href="https://www.mewtwo.co.uk/index.php?qa=36475&qa_1=diabetes-control-natura..., <br>
<br>

best web site for latest updates.

Useful info. Lucky me I discovered your website accidentally, and I <br>
<br>

am shocked why this accident didn't came about in advance!<br>
<br>

I bookmarked it.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web-site; <a href="https://gumtreeads.com/user/profile/544890">is gluco shield pro a scam</a>

I blog frequently and I really thank you for your content.<br>
<br>

Your article has truly peaked my interest. I'm <br>
<br>

going to book mark your website and keep checking for new details about once per week.<br>
<br>

I opted in for your Feed too.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog; blast auxiliary stock (<a href="https://relax-work.com/user/profile/305554">relax-work.com</a>)

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's webpage link on your page at appropriate place and other person will also <br>
<br>

do same for you.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog post :: gluconite diabetes (<a href="http://necinsurance.co.zw/component/k2/itemlist/user/332367.html">necins...)

Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the <br>
<br>

images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.<br>
<br>

I've tried it in two different web browsers and both show the same results.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web-site <a href="http://flegoo.com/for-sale/dvd/large-air-conditioners-base-capacity-on-t... auxiliary ac reviews</a>

Awesome article.<br>
<br>

<br>
<br>

My page - blast auxiliary classic desktop ac review (<a href="http://predit.ru/Forum/index.php/768569-tips-in-saving-cash-when-working...)

Hello, always i used to check blog posts here in the early hours <br>
<br>

in the daylight, for the reason that i enjoy to learn more and more.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web page <a href="https://xvps.de/index.php?qa=56007&qa_1=four-benefits-of-home-humidifier... auxiliary portable ac canada</a>

I've been browsing online more than 3 hours today, yet I <br>
<br>

never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough <br>
<br>

for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web <br>
<br>

will be much more useful than ever before.<br>
<br>

<br>
<br>

My site - effuel forum - <a href="https://progress.online/author/23934">Tim</a> -

Heya i am for the primary time here. I found this <br>
<br>

board and I to find It really helpful & it helped me out much.<br>
<br>

<br>
<br>

I'm hoping to present something back and help others <br>
<br>

like you helped me.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my weblog ... best collagen during pregnancy (<a href="https://usc.org.pk/app/complaint/?q=node/6322027">Freddy</a>)

I used to be able to find good advice from your blog articles.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog - <a href="https://www.petads.com.au/user/profile/141065">best detox for leaky gut</a>

It's remarkable to visit this website and reading the views <br>
<br>

of all friends about this post, while I am also <br>
<br>

eager of getting know-how.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my web-site ... best collagen for leaky gut <br>
<br>

(<a href="http://dmbrg.com/cc/437244">Chauncey</a>)

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It <br>
<br>

positively useful best collagen and retinol serum (<a href="https://www.sashroyi.com/collagen-supplements-can-it-eradicate-wrinkles"...) it has aided me out loads.<br>
<br>

I hope to contribute & help other customers like its <br>
<br>

helped me. Great job.

Thank you for every other informative blog. The place else <br>
<br>

may I get that kind of information written in such an ideal manner?<br>
<br>

<br>
<br>

I have a mission that I am simply now working on, gluconite and diabetes (<a href="http://nvrzone.com/ru/forum/topic/128800">Carmon</a>) I've been at <br>
<br>

the look out for such information.

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the <br>
<br>

rest of the website is also really good.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my webpage: okinawa flat belly tonic consumer reviews (<a href="https://mctramites.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2123742...)

Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.<br>
<br>

It's always helpful to read through articles from other authors and use <br>
<br>

something from other sites.<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog :: best colostrum for leaky gut; <a href="http://demo.caribe.vps-private.net/blog/several-sclerosis-and-leaky-gut-...,

Pages